ท่านต้องการให้ ทต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 5 )
14.71%
ด้านสาธารณูปโภค ( 11 )
32.35%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 7 )
20.59%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 5 )
14.71%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต ( 6 )
17.65%