หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
 

ส่งเสริมสถานศึกษาของ ทต.ในระดับปฐมวัยอนุบาลและประถมศึกษา ให้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับมาตรฐาน

สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในขตพื้นที่ ตามสถานะการคลัง

ส่งเสริมและจัดการศึกษาภาคบังคับนอกระบบ หรือตามอัธยาศัยตามกลุ่มสนใจหลากหลายรูปแบบ เพื่อยกระดับความรู้ คุณภาพของเด็ก/เยาวชนให้อยุ่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 
 
 
 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้

ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพบนพื้นฐาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าในชุมชนหรือตลาดชุมชน

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือสนับสนุน สงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
 
 
 

ปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปา ให้มีคุณภาพทั่วถึงทั้งตำบล

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งตำบล

ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการสาธารณะ แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์

ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงระบบผังเมืองรวมในเขตตำบล ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในเขตตำบลให้มีสภาพดีและทั่วถึง

ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาท่อระบายน้ำในเขตทางสาธารณะ ให้ครอบคลุมพื้นที่

การขุดลอก คูคลอง ทางระบายน้ำให้มีสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574