หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บ้านคลอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
 
 

ส่งเสริมสถานศึกษาของ ทต.ในระดับปฐมวัยอนุบาลและประถมศึกษา ให้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับมาตรฐาน

สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในขตพื้นที่ ตามสถานะการคลัง

ส่งเสริมและจัดการศึกษาภาคบังคับนอกระบบ หรือตามอัธยาศัยตามกลุ่มสนใจหลากหลายรูปแบบ เพื่อยกระดับความรู้ คุณภาพของเด็ก/เยาวชนให้อยุ่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 
 
 
 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้

ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพบนพื้นฐาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าในชุมชนหรือตลาดชุมชน

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือสนับสนุน สงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
 
 
 

ปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปา ให้มีคุณภาพทั่วถึงทั้งตำบล

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งตำบล

ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการสาธารณะ แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์

ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงระบบผังเมืองรวมในเขตตำบล ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในเขตตำบลให้มีสภาพดีและทั่วถึง

ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาท่อระบายน้ำในเขตทางสาธารณะ ให้ครอบคลุมพื้นที่

การขุดลอก คูคลอง ทางระบายน้ำให้มีสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ
 
 
 
 

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเส้นทางคมนาคม และสถานที่สาธารณะต่างๆ ในเขตตำบลให้มีความสวยงาม

จัดตั้งชุดสายตรวจปฏิบัติการ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยความสะอาด ความปลอดภัย และการกระทำผิดตามกฎหมายท้องถิ่นภายในเขตตำบล (สายตรวจเทศกิจ)

ก่อสร้างสวนหย่อมสวนดอกไม้ บริเวณพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่อื่นที่เหมาะสม เป็นต้น
 
การติดตั้ง ปรับปรุงป้ายสัญญาณจราจรป้ายบอกทาง กล้องCCTV ในเขตตำบลให้ครอบคลุมพื้นที่ เป็นต้น
 
จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ
 
ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตำบล ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
 
 
 
 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ควบคุมดูแลส่งเสริมการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการจัดการขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

จัดให้มีหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล เป็นต้น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและ โรคระบาดต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
 
ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกประเภท และทุกระดับทั้งนักเรียน เยาวชน และประชาชน
 
 
 
 

สนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชน ให้มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกทางประวัติศาสตร์

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตตำบล

ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ช่วยรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น
 
 
 
 

ปรับปรุงระบบงานของเทศบาลตำบลให้มีประสิทธิภาพ สามารถบริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็วเป็นธรรม ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ของเทศบาลตำบล โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอทันสมัย เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
 
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้เหมาะสม และเป็นธรรม เพื่อพัฒนารายได้ของเทศบาลตำบลให้เพียงพอ ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น
 
ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถการทำงาน ของบุคลากร ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ อปท.)
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
นายกเทศมนตรี : 055-244-544
         ต่อ 111, 083-525-6361
ปลัดเทศบาล : 081-888-6436

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10