หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 


นายพิทักษ์ วิจิตรพงษา
ปลัด ทต.บ้านคลอง
 
 


นางสาวพิชญ์มลวรรณ นพสุนทรีย์ภัสร์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววิยะดา จาดยางโทน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายคมน อินเครือ
นิติกร
ระดับชำนาญการ


นางนพวรรณ ปิ่นดอนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ


นางสาวสมจิตร แสสุวรรณ
นักพัฒนาชุมชน
ระดับปฏิบัติการ


นางชนิดา แก้วประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไป
ระดับชำนาญการ


นางสาวฐณัชญ์พร ธิบัวพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชำนาญการ


นายชนกร เถี่ยวสังข์
นักจัดการงานเทศกิจ
ระดับปฏิบัติการ


ส.อ.ธงชัย คงมา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับชำนาญงาน
 
     
 
 
 
 
   
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574