หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง
    เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
    โทรศัพท์:055-244544
    โทรสาร:055-244527
 

ขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แบบขอจดทะเบียนพาณิชย์

แบบขอตรวจค้นเอกสาร รับรองเอกสาร ขอใบแทน

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบคำร้อง

ศูนย์บริการประชาชนรับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือของประชาชน

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
 
 
 
 
   
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574