หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 

ประกาศคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558


การรับรองเป็นองค์การสวัสดิการชุมชน


การแจ้งถมดิน


การแจ้งขุดดิน


การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ


การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ


การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ


การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ


การรับชำระภาษีป้าย


การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน


การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร


การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21


การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขออนุญาตเปลี่ยนการใช