หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
การคมนาคมในเขตตำบลบ้านคลองอยู่ในสภาพสะดวก มีถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 ตัดผ่าน (สายพิษณุโลก - สุโขทัย) สำหรับถนนเข้าหมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดี สามารถใช้ การได้ สัญจรไปมาสะดวก โดยจำแนกได้ดังนี้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 จำนวน 1 สาย

มีช่องทางจราจร จำนวน 6 ช่อง
ทางหลวงจังหวัดตอนแยกเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ

มีช่องทางจราจร จำนวน 4 ช่อง

พิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
    จำนวน 1 สาย
ทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 99 สาย แยกเป็น

ถนนคอนกรีต จำนวน 88 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย

ถนนลูกรัง-หินคลุก จำนวน 6 สาย
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดต่าง ๆ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
    ความยาว 350 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
    ความยาว 11,402 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
    ความยาว 1,077 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
    ความยาว 2,067 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
    ความยาว 1,050 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร
    ความยาว 2,221 เมตร