หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
   
 
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลบ้านคลอง [ 30 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตำ่มาตราฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล [ 30 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561- 2565 (รายละเอียดโครงการ) [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561- 2565 (บัญชีสรุปโครงการ) [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561- 2565 (โครงการเกินศักยภาพ) [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561- 2565 (ส่วนที่ 4) [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561- 2565 (ส่วนที่3) [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561- 2565 (ส่วนที่2 ) [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561- 2565 (สภาพทั่วไป) [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561- 2565 (คำนำ-สารบัญ) [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
กาประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ.2561) [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 178  
 
แผนการดำเนิน ปี 2562 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 130  
 
แผน 4 ปี เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 106  
 
แผน 4 ปี เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
แผน 4 ปี เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
แผน 4 ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
  (1)  
   
 
   
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574