หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ชื่อหมู่บ้าน บ้านวัดยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลอง ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านคลอง
มีตำนานเล่าสืบทอดกันมาว่า วังจันทร์เป็นที่ประทับ
ของสมเด็จพระนเรศวร ครั้งกรุงศรีอยุธยา ในกาลต่อมา ได้ชำรุดทรุดโทรมมาก หน่วยงานทหารจึงได้เข้าบำรุงซ่อมแซม ทำรั้วรอบขอบชิดตั้งเป็นค่ายสมเด็จ
  พระนเรศวรมหาราช ภายหลังได้จัดสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และ พระพี่นางเธอพระสุพรรณกัลยา ในการปรับปรุงก่อสร้างอาคารสถานที่ภายในค่ายฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ
โรงพยาบาลค่ายฯ ได้พบโครงกระดูกจำนวนมากใต้บริเวณก่อสร้าง เล่ากันว่าเดิมเป็นป่าช้า สำหรับฝังศพ ทหารที่เสียชีวิตจากการรบในสมัยก่อน
 
เทศบาลตำบลบ้านคลอง ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน ห่างจากจังหวัดพิษณุโลก และอำเภอเมืองพิษณุโลก ประมาณ 4 กิโลเมตร พื้นที่การปกครอง 20.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
12,527 ไร่
 
 

 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพลายชุมพล และตำบลหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวัดจันทร์ และตำบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลในเมือง และตำบลหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก  
 
 
 

 
 
 
พื้นที่ในเขตตำบลบ้านคลองเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะกับการทำการเกษตร แต่เนื่องจากอยู่ในเขตเมือง จึงมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์มาเป็นที่อยู่อาศัย การค้า ธุรกิจ และบ้านจัดสรร มากขึ้น มีแม่น้ำไหลผ่านมีระบบชลประทานผ่านพื้นที่ในเขตตำบล
 
สภาพภูมิอากาศของตำบลบ้านคลอง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณปลายเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน

ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณเดือนพฤศจิกายน - กลางเดือนมีนาคม
 
การเกษตร

พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลบ้านคลอง เป็นพื้นที่เขตเมือง และค่ายทหาร จึงมีบ้านพักอาศัย บริษัท ห้างร้าน ธุรกิจ จำนวนมาก พื้นที่ทางการเกษตรจึงมีจำนวนน้อย ซึ่งจะมีมากบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ประชากรมีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน เช่น สวนกล้วยน้ำว้า สวนมะนาว
  การประมง
 
ประชาชนในตำบลบ้านคลอง ส่วนน้อยที่มีอาชีพด้านการประมง ส่วนใหญ่เป็นการประมงแบบหาเลี้ยงครอบครัว
  การปศุสัตว์
 
ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เป็นต้น
 
 

 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 13,596 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 8,083 คน คิดเป็นร้อยละ 59.45

หญิง จำนวน 5,513 คน คิดเป็นร้อยละ 40.55
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 6,106 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 679.42 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านวัดยาง 4,138 975 5,113 1,959  
2   บ้านบางสะแก 1,136 1,293 2,429 1,149
  3   บ้านบางสะแก 565 709 1,274 449  
4   บ้านคลอง 1,204 1,364 2,568 1,385
  5   บ้านคลอง 1,040 1,172 2,212 1,164  
    รวม 8,083 5,513 13,596 6,106
 
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2561
แหล่งที่มาจากระบบสถิติการตรวจสอบข้อมูลสถิติทางการทะเบียน อำเภอเมืองพิษณุโลก
 
 

 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10