หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ชื่อหมู่บ้าน บ้านวัดยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลอง ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านคลอง
มีตำนานเล่าสืบทอดกันมาว่า วังจันทร์เป็นที่ประทับ
ของสมเด็จพระนเรศวร ครั้งกรุงศรีอยุธยา ในกาลต่อมา ได้ชำรุดทรุดโทรมมาก หน่วยงานทหารจึงได้เข้าบำรุงซ่อมแซม ทำรั้วรอบขอบชิดตั้งเป็นค่ายสมเด็จ
  พระนเรศวรมหาราช ภายหลังได้จัดสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และ พระพี่นางเธอพระสุพรรณกัลยา ในการปรับปรุงก่อสร้างอาคารสถานที่ภายในค่ายฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ
โรงพยาบาลค่ายฯ ได้พบโครงกระดูกจำนวนมากใต้บริเวณก่อสร้าง เล่ากันว่าเดิมเป็นป่าช้า สำหรับฝังศพ ทหารที่เสียชีวิตจากการรบในสมัยก่อน
 
เทศบาลตำบลบ้านคลองมีพื้นที่ขอบเขตการปกครองทั้งหมด 8.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,113 ไร่
 
 

 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพลายชุมพล และตำบลหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวัดจันทร์ และตำบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลในเมือง และตำบลหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก  
 
 
 

 
 
 
พื้นที่ในเขตตำบลบ้านคลองเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะกับการทำการเกษตร แต่เนื่องจากอยู่ในเขตเมือง จึงมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์มาเป็นที่อยู่อาศัย การค้า ธุรกิจ และบ้านจัดสรร มากขึ้น มีแม่น้ำไหลผ่านมีระบบชลประทานผ่านพื้นที่ในเขตตำบล
 
สภาพภูมิอากาศของตำบลบ้านคลอง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณปลายเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน

ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณเดือนพฤศจิกายน - กลางเดือนมีนาคม
 
การเกษตร

พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลบ้านคลอง เป็นพื้นที่เขตเมือง และค่ายทหาร จึงมีบ้านพักอาศัย บริษัท ห้างร้าน ธุรกิจ จำนวนมาก พื้นที่ทางการเกษตรจึงมีจำนวนน้อย ซึ่งจะมีมากบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ประชากรมีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน เช่น สวนกล้วยน้ำว้า สวนมะนาว
  การประมง
 
ประชาชนในตำบลบ้านคลอง ส่วนน้อยที่มีอาชีพด้านการประมง ส่วนใหญ่เป็นการประมงแบบหาเลี้ยงครอบครัว
  การปศุสัตว์
 
ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เป็นต้น
 
 

 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 13,596 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 8,083 คน คิดเป็นร้อยละ 59.45

หญิง จำนวน 5,513 คน คิดเป็นร้อยละ 40.55
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 6,106 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 679.42 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านวัดยาง 4,138 975 5,113 1,959  
2   บ้านบางสะแก 1,136 1,293 2,429 1,149
  3   บ้านบางสะแก 565 709 1,274 449  
4   บ้านคลอง 1,204 1,364 2,568 1,385
  5   บ้านคลอง 1,040 1,172 2,212 1,164  
    รวม 8,083 5,513 13,596 6,106
 
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2561
แหล่งที่มาจากระบบสถิติการตรวจสอบข้อมูลสถิติทางการทะเบียน อำเภอเมืองพิษณุโลก
 
 

 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10