[18 กรกฏาคม 2561]
โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
[17 กรกฏาคม 2561]
นายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง ได้รับเชิญให้เป็นบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ "สมอแข เมืองสะอาด" ประจำปี 2561
[20 กรกฏาคม 2561]
โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดยาง หมู่ที่ 1 ค.บ้านคลอง
 
โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 
นายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง ได้รับเชิญให้เป็นบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ "สมอแข เมืองสะอาด" ประจำปี 2561 - 17 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดยาง หมู่ที่ 1 ค.บ้านคลอง - 20 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
โครงการฝึกอบรมด้านวินัยจราจรให้กับนักเรียนจากรร.วัดยางฯและนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างฯ่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบด้านการจราจรและวินัยในการขับขี่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน - 19 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี - 18 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
คณะกรรมประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนปี 2561 - 13 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
 
บัญชีผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการเดือนพฤษภาคม 2561 - 07 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ประจำปี 2561 - 30 มีนาคม 2561
ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการฯ - 27 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการฯ - 27 มีนาคม 2561
ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลองประจำปีการศ฿กษาปี 2561 - 20 มีนาคม 2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 19 กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้อง CCTV จำนวน 12 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้อง CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 18 กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุม ขนาด กว้าง 60 ซ.ม. ยาว 150 ซ.ม.จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 12 กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไดโว่ (ปั้มจุ่มดูดโคลนแบบใบมีด)จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 12 กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงตาข่ายคลุมระบบผลิตน้ำประปาแบบผิวดิน บริเวณหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 12 กรกฏาคม 2561
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอนโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 31 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
พนักงานจ้างเหมาบริการสอน คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา - 15 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน(วิชาภาษษอังกฤษ) - 10 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
ผลการดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน - 01 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
ผลการดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป - 30 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – มีนาคม พ.ศ. 2561) - 17 พฤษภาคม 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 - 17 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
รายวัลและผลงานที่ได้รับ ปี 2560
 
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-4-ปี-2561-2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลองเรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง นโยบายยคุณธรรมและความโปร่งใส่
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
ประกาศนโยบายความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ้านคลอง
 
รายงานผลการดำเนินงานในปี 2560
รายงานผลการดำเนินงานในปี 2559
รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านคลองประจำปี 2558
 
 
แผนผังขั้นตอนการทำงานและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบิติราชการของเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปี 2560
กระบวนการการขอรับจัดเก็บขยะมูลฝอย
 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์